Behandling

Skriv ut

 

Principerna bakom myelombehandling

Behandling av myelom inleds först när du får symtom och besvär av din sjukdom som till exempel blodbrist (anemi) skelettförändringar eller njursvikt. Hög M-komponent innebär inte i sig att behandling behövs om myelomet inte ger några symtom. Myelom kan behandlas på många sätt. När det blir aktuellt med behandling görs en behandlingsplan där din läkare, du själv och eventuella anhöriga går igenom de olika behandlingsalternativen och deras för- och nackdelar. Efter noggrann information fattas beslut i samråd mellan dig och din läkare om vilken behandling det ska bli.

Målet med behandling av myelom är att:

  • ta bort sjukdomscellerna (plasmacellerna) från benmärgen. Detta ger utrymme för den normala blodbildningen.
  • ta bort eventuella plasmocytom.
  • stärka skelettet.
  • behandla eventuell njursvikt.

Uppföljning av behandlingen genom blod- och urinprov

Effekten av myelombehandlingen går bäst att kontrollera genom mätning av mängden M-komponent i blodet eller urinen. Om behandlingen har varit effektiv och gett terapisvar, minskar antalet plasmaceller och därmed mängden M-komponent i blodet respektive urinen. Samtidigt återställs blodkroppsvärdena, njursvikten korrigeras och skelettet stärks.

Efter inledd behandling mäts M-komponenten regelbundet. Mängden M-komponent sjunker rätt långsamt, och därför behövs inte alltför täta mätningar. Efter avslutad läkemedelsbehandling följs sjukdomsförloppet upp genom att M-komponenten mäts med tre - sex månaders intervall. Skelettröntgen utförs årligen eller vartannat år, beroende på vilka skelettförändringar du har. Om du har skelettsymtom (smärtor, benbrott) tas röntgenbilder givetvis oftare.

Traditionell läkemedelsbehandling har relativt begränsad effekt och leder endast undantagsvis till så kallad komplett respons, CR, det vill säga fullständigt terapisvar. CR innebär att M-komponenten inte finns i blodet eller i urinen och att benmärgen innehåller mindre än 5 % plasmaceller. För det mesta får man nöja sig med så kallad partiell respons, PR, (ofullständigt terapisvar). PR definieras som reduktion av mängden myelomceller i benmärgen och skelettet, återställda blodkroppsvärden och symtomlindring. I PR kan man dock alltjämt konstatera tecken på myelom i blod- eller urinprov respektive benmärgsprov.

Ett terapisvar som är bättre än partiell respons är mycket god partiell respons, VGPR, och är nästan lika bra som komplett respons. VGPR innebär att symtomen är borta och att blodvärdena har återställts, men att man med känsliga laboratoriemetoder kan hitta små mängder M-komponent i blodet eller urinen. Stamcellstransplantation används i syfte att uppnå CR eller VGPR, vilket leder till en längre symptomfri tid jämfört med traditionell läkemedelsbehandling.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 5.0 eller senare. © Janssen AB 2011 - Senast uppdaterad: Den 02 June 2016. Denna webbplats är upprättad av Janssen AB, som ansvarar för innehållet Janssen AB * Box 4042 * SE-16904 Solna * Phone: +4686265000 * Fax: +4686265100  Den är avsedd för personer bosatta i Sverige.